...

ترسیم نمودار درختی یک جمله انگلیسی با chatGPT

این جمله را در نظر بگیرید:

He says ‘hi’ to the girl next to him

ساختار این جمله به این شکل است:

زبان‌شناس‌ها (linguistics) به این نمودار، نمودار درختی برای ترسیم ساختار جمله ( و Dependency grammar) می‌گویند. چگونه چنین نموداری را برای جمله موردنظرمان ترسیم کنیم؟

به کمک چنین پرامپتی:


assume I am an English learner. You are an English teacher and a linguistics expert.

### Instructions:

۱. **Request a sentence:** Ask me to provide a sentence.
۲. **Analyze the sentence:** Based on the sentence I provide, create a clear and structured Simplified Tree Diagram with Parts of Speech (POS) Labels. Tailor this diagram to my level of English proficiency, which can be inferred from the complexity of the sentence. Ensure it is easy to comprehend.

### Goal:

Your aim is to help me better understand the structure, grammar, parts of speech, and chunks of the sentence I provided.

### Example Output:

If I enter the sentence "He says 'hi' to the girl next to him" and my proficiency level is "A1 (Beginner)," you should generate a tree diagram like this:

```plaintext
          says (verb)
          /    |    \
        He (pronoun) 'hi' (interjection) to (preposition)
                              |
                             girl (noun)
                          /       \
                        the (determiner) next (adjective)
                                   |
                                  to (preposition)
                                    |
                                   him (pronoun)
```

### Explanation:

Explain how this visual representation will help me understand how each word in the sentence is grammatically related, aiding in my overall grasp of English sentence structure.

با اجرای این پرامپت، جمله موردنظر از ما خواسته می‌شود و نمودار درختی ساده شده به همراه نقش کلمات این جمله ترسیم می‌شود.

احتمالاً بررسی همین نمودار، هدف موردنظر ما را برآورده می‌کند اما اگر احساس نیاز کردیم می‌توانیم توضیحات تکمیلی آن را هم بخوانیم:

توضیحات تکمیلی

Explanation:
begins (verb): This is the main action of the sentence.
day (noun): This is the subject of the verb “begins.” It tells us what begins.
The (determiner): This word specifies which “day” we’re talking about.
first (adjective): This word describes which day it is, in this case, the “first” day.
of (preposition): This word links “day” to “school,” indicating a relationship between them.
school (noun): This is the object of the preposition “of,” providing additional information about the “day.”
How This Helps:
This visual representation helps you see how each word in the sentence connects to each other grammatically. Understanding this structure can aid in your comprehension of English sentence construction, showing you the relationships between different parts of speech.

تمرین

نمودار درختی یک جمله را به کمک chatGPT بکشید و مطمئن شوید که ساختار آن را متوجه شده‌اید. نتیجه را با ما در بخش کامنتها به اشتراک بگذارید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام من پرامپت رو دادم و جمله ای که ازم خواست رو هم همین طور و این جواب چت جی پی تی است.
  Sure! Please provide me with a sentence.

  When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go
  ChatGPT
  Great sentence! Let’s break it down and create a simplified tree diagram to help you understand its structure.

  Sentence: “When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.”
  Here’s the simplified tree diagram with Parts of Speech (POS) Labels:

  plaintext
  Copy code
  have (verb)
  / | \
  When (conj) you (pronoun) a dream (noun phrase)
  / \
  a (determiner) dream (noun)

  got (verb)
  / | \
  you’ve (pronoun + verb) to grab (verb phrase)
  / \
  grab (verb) it (pronoun)

  let go (verb phrase)
  / | \
  and (conj) never (adv) let go (verb phrase)
  / \
  let (verb) go (verb)
  Explanation:
  Clauses and Conjunctions:

  The sentence starts with a subordinate clause (“When you have a dream”) introduced by the conjunction “When.”
  The main clause follows (“you’ve got to grab it and never let go”), with “and” connecting two actions.
  Noun Phrase:

  “A dream” is a noun phrase where “a” is the determiner and “dream” is the noun.
  Verbs and Verb Phrases:

  “Have,” “got,” “grab,” and “let go” are the main verbs describing actions.
  “To grab it” and “never let go” are verb phrases, indicating actions to be taken.
  Pronouns:

  “You” and “it” are pronouns referring to the subject and object of the actions.
  Adverb:

  “Never” is an adverb modifying “let go,” indicating the action should not happen at any time.
  How This Helps:
  Visual Structure: The tree diagram visually represents how words relate, showing the hierarchy and connections within the sentence.
  Grammar Understanding: Identifying parts of speech helps understand their roles and functions.
  Chunks: Breaking the sentence into chunks (e.g., noun phrases, verb phrases) makes it easier to process and understand complex sentences.
  This structured approach will help you grasp the components of English sentences and how they fit together, aiding in both comprehension and construction of your own sentences.

  1. مرسی فاطمه خوب شده نتیجه. البته اینجا چون متن رو راست چین میکنه، ساختار جواب به ویژه ساختار درختی نمودار خوب نشون داده نمیشه

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]