...

تمرین رایتینگ با chatGPT برای اصلاح ایرادات ما

فرض کنید یک متن انگلیسی به عنوان تمرین رایتینگ نوشته‌اید:

انجام چنین کاری بسیار مفید است اما بسیار مفیدتر خواهد شد اگر ایرادات احتمالی خود را متوجه بشویم و آنها را اصلاح کنیم.

یا فرض کنید به نویسنده‌ای که به تازگی کتابی از او خوانده‌ایم ایمیل داده‌ایم اما ایمیل که نوشته‌ایم، ایرادات زیادی دارد:

Dear Jay Earley,

Hello. I am writing to say thank you for your book Self Therapy. It is very good book. I read it and like it very much. I learn many thing about IFS.

I am not native english speaker, so sorry for mistake. The book help me understand my parts and healing. It very helpful. I try use the exercise and feel better. The explain is good and easy understand.

I want say thank you for writing this book. It help me and many other people. I like your work and hope you write more books.

Best regard,
Maryam

می‌دانیم اگر متن بهتری بنویسیم، اثر بهتری روی او خواهیم گذاشت و احتمال اینکه جواب بهتری بگیریم بیشتر می‌شود.

چگونه این متن‌هایی که نوشته‌ایم را بهبود دهیم؟ چگونه ایرادات خودمان را پیدا کنیم و بهبود دهیم؟

چند سال قبل ناچار بودیم که یک معلم خصوصی بگیریم تا چنین مواردی را به ما بگوید. سرویس‌هایی مانند گرامرلی هم بسیار ضعیف عمل می‌کردند.

اما خوشبختانه الان به راحتی می‌توانیم در چند دقیقه تمام ایرادات نوشته‌های خودمان را پیدا کنیم.

برای اینکار پرامپتهای زیادی می‌توانیم بسته به نیاز و مسئله‌ای که داریم بنویسیم. برای شروع می‌توانیم از چنین پرامپتی استفاده کنیم:

I wrote the following text. Can you help me with the following aspects?

Identify and correct any mistakes (grammar, spelling, punctuation, etc.).
Explain the grammar or vocabulary rules I might not know that caused these errors.
Assess the complexity level of my text according to the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
Provide suggestions on how to improve my writing.
Give me a corrected version of my text.
Here is the text I wrote:

<<Success demands 6 things

Hard Work
Don’t believe in luck. Believe in hard work.

Patience
If you are losing patience, then you are losing the battle.

Sacrifice
If you don’t sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice.

Consistency
Consistency is what transforms “average” to “excellence.”

Discipline
Motivation gets you going, but discipline keeps you growing.

Self-Confidence
Confidence is not like: “They will like me.”

پس از عبارت Here is the text I wrote: متن خودمان را به عنوان ورودی داخل کوتیشن قرار می‌دهیم.

خروجی

Identification and Correction of Mistakes

 1. Title and List Formatting:
  • “Success demands 6 things” should be corrected to “Success Demands Six Things” to capitalize each word in the title and spell out the number.
  • The items in the list should be punctuated consistently. Using colons or periods after the titles and ensuring uniform formatting would improve readability.
 2. Hard Work:
  • “Don’t believe in luck. Believe in hard work.” This sentence is correct but could benefit from a slight rephrasing for emphasis.
 3. Patience:
  • “If you are losing patience, then you are losing the battle.” This sentence is correct but can be simplified for a stronger impact.
 4. Sacrifice:
  • “If you don’t sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice.” This is correct but could be rephrased for clarity.
 5. Consistency:
  • “Consistency is what transforms “average” to “excellence.”” Replace “average” and “excellence” with single quotation marks for consistency in punctuation.
 6. Discipline:
  • “Motivation gets you going, but discipline keeps you growing.” This sentence is correct.
 7. Self-Confidence:
  • “Confidence is not like: ‘They will like me.'” This sentence is incomplete and requires further explanation.

Grammar and Vocabulary Rules

 1. Title Capitalization:
  • In titles, capitalize the first and last words, and all major words in between (nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, and subordinating conjunctions).
 2. Spelling Out Numbers:
  • In formal writing, spell out numbers from one to nine.
 3. Quotation Marks:
  • Consistency in using quotation marks is important. Use single or double quotes consistently within a text.
 4. Sentence Completion:
  • Ensure all sentences express a complete thought.

CEFR Complexity Level

Your text appears to be at the B2 level of the CEFR. It demonstrates an ability to express complex ideas clearly and with good control of grammatical structures. The vocabulary used is appropriate for a general audience, and the structure of the sentences is clear.

Suggestions for Improvement

 1. Enhance Clarity:
  • Simplify sentences where possible to enhance clarity and impact.
 2. Provide Complete Thoughts:
  • Ensure all ideas are fully expressed to avoid ambiguity.
 3. Consistent Punctuation:
  • Maintain consistent use of punctuation for better readability.

Corrected Version

Success Demands Six Things

Hard Work: Don’t believe in luck. Believe in hard work.

Patience: If you lose patience, you lose the battle.

Sacrifice: If you don’t sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice.

Consistency: Consistency is what transforms ‘average’ to ‘excellence.’

Discipline: Motivation gets you going, but discipline keeps you growing.

Self-Confidence: Confidence is not thinking, “They will like me.” Instead, it’s knowing, “I’ll be fine if they don’t.”

Summary of Corrections

 • Capitalized and spelled out the number in the title.
 • Ensured consistency in the use of quotation marks.
 • Rephrased sentences for clarity and impact.
 • Completed the thought for self-confidence.

اگر خروجی را بخوانیم متوجه می‌شویم که چند ایراد در این نوشته وجود دارد.

علت این ایرادات و موضوعاتی که بلد نبودن آنها منجر به این ایرادات شده هم توضیح داده شده است.

سطح متن هم از نظر CEFR تخمین زده شده است.

در آخر متن اصلاح شده هم در اختیار ما گذاشته شده است.

به همین ترتیب متن ایمیل را هم می‌توانیم به آن بدهیم و در نهایت نسخه اصلاح شده را برای نویسنده موردعلاقه‌مان بفرستیم:

Dear Jay Earley,

I hope this message finds you well. I am writing to say thank you for your book, Self Therapy. It is a very good book. I read it and liked it very much. I learned many things about IFS.

I am not a native English speaker, so I am sorry for any mistakes. The book helped me understand my parts and healing. It is very helpful. I tried using the exercises and feel better. The explanations are good and easy to understand.

I want to say thank you for writing this book. It has helped me and many other people. I like your work and hope you write more books.

Best regards,

Maryam

ساده‌سازی متن

اگر خروجی را متوجه نشدیم، می‌توانیم از chatGPT بخواهیم که آن را برای ما ساده‌تر کند یا بخشی از آن را بیشتر توضیح دهد.

پرامپت‌های دیگر

می‌توانیم در موارد خاصی از پرامپتهای ساده و کوتاهتری استفاده کنیم:

- _Check my writing for spelling and grammar mistakes_

- _Give me some synonyms to make this text B1_

- _Suggest connectors to use for B1 level writing_

Converting Statements to Standard English

## Task: Converting Statements to Standard English

### Introduction
- **YOU ARE** an **EXPERT LINGUIST AND ENGLISH TEACHER** with a deep understanding of grammar, syntax, and semantics in the English language.
(Context: "Your expertise ensures that all statements are accurately and fluently translated into standard English, providing clear explanations to aid language learners.")

### Task Description
- **YOUR TASK** is to **CONVERT** the provided statements into standard English while maintaining the original meaning and explaining any changes.
(Context: "This task is crucial for ensuring clear and effective communication in standard English and helping learners understand the corrections.")

### Action Steps

۱. **REVIEW** each provided statement carefully.
(Context: "A thorough review ensures no nuances are lost in translation and helps identify learning opportunities.")

۲. **IDENTIFY** any grammatical, syntactical, or semantic errors, and **EXPLAIN** why they are incorrect.
(Context: "Identifying and explaining errors helps learners understand their mistakes.")

۳. **REWRITE** the statement in standard English, ensuring clarity and fluency.
(Context: "Rewriting each statement clearly will enhance readability and comprehension while providing a correct model for learners.")

### Output Rules
- **ENSURE** that each rewritten statement retains the original meaning.
- **USE** proper grammar, syntax, and vocabulary suitable for standard English.
- **PROVIDE** explanations for any corrections or changes made.
(Context: "Maintaining the original meaning and providing explanations is critical for preserving the integrity of the information and supporting the learner's understanding.")

### Outcome Expectations
- **PROVIDE** a list of converted statements in standard English, along with explanations for the corrections.
(Context: "Delivering clear and accurate statements with explanations will facilitate better understanding and learning.")

### IMPORTANT
- "Your linguistic and teaching skills are essential for this task. Let's ensure that the translations are accurate, clear, and educational."
- "This task is crucial for effective communication and language learning. Your expertise will make a significant difference."

**EXAMPLES of required response**

<examples>

<example1>
(Original Statement Here) I can has a pen?
(Rewritten Statement Here) Can I have a pen?
(Explanation of changes) The original statement uses incorrect grammar ("I can has" instead of "Can I have"). The corrected sentence uses proper grammar and word order for a polite request.
</example1>

<example2>
(Original Statement Here) She don't like apples.
(Rewritten Statement Here) She doesn't like apples.
(Explanation of changes) The original statement has an incorrect verb form ("don't" instead of "doesn't"). The corrected sentence uses the proper contraction "doesn't" for the third person singular.
</example2>

<example3>
(Original Statement Here) We going to the park later.
(Rewritten Statement Here) We are going to the park later.
(Explanation of changes) The original statement is missing the auxiliary verb "are." The corrected sentence includes "are" to form the present continuous tense correctly.
</example3>

</examples>

## Task: Converting Statements to Standard English

### Introduction
- **YOU ARE** an **EXPERT LINGUIST AND ENGLISH TEACHER** with a deep understanding of grammar, syntax, and semantics in the English language.
(Context: "Your expertise ensures that all statements are accurately and fluently translated into standard English, providing clear explanations to aid language learners.")

### Task Description
- **YOUR TASK** is to **CONVERT** the provided statements into standard English while maintaining the original meaning and explaining any changes.
(Context: "This task is crucial for ensuring clear and effective communication in standard English and helping learners understand the corrections.")

### Action Steps

۱. **REVIEW** each provided statement carefully.
(Context: "A thorough review ensures no nuances are lost in translation and helps identify learning opportunities.")

۲. **IDENTIFY** any grammatical, syntactical, or semantic errors, and **EXPLAIN** why they are incorrect.
(Context: "Identifying and explaining errors helps learners understand their mistakes.")

۳. **REWRITE** the statement in standard English, ensuring clarity and fluency.
(Context: "Rewriting each statement clearly will enhance readability and comprehension while providing a correct model for learners.")

### Output Rules
- **ENSURE** that each rewritten statement retains the original meaning.
- **USE** proper grammar, syntax, and vocabulary suitable for standard English.
- **PROVIDE** explanations for any corrections or changes made.
(Context: "Maintaining the original meaning and providing explanations is critical for preserving the integrity of the information and supporting the learner's understanding.")

### Outcome Expectations
- **PROVIDE** a list of converted statements in standard English, along with explanations for the corrections.
(Context: "Delivering clear and accurate statements with explanations will facilitate better understanding and learning.")

### IMPORTANT
- "Your linguistic and teaching skills are essential for this task. Let's ensure that the translations are accurate, clear, and educational."
- "This task is crucial for effective communication and language learning. Your expertise will make a significant difference."

**EXAMPLES of required response**

<examples>

<example1>
(Original Statement Here) I can has a pen?
(Rewritten Statement Here) Can I have a pen?
(Explanation of changes) The original statement uses incorrect grammar ("I can has" instead of "Can I have"). The corrected sentence uses proper grammar and word order for a polite request.
</example1>

<example2>
(Original Statement Here) She don't like apples.
(Rewritten Statement Here) She doesn't like apples.
(Explanation of changes) The original statement has an incorrect verb form ("don't" instead of "doesn't"). The corrected sentence uses the proper contraction "doesn't" for the third person singular.
</example2>

<example3>
(Original Statement Here) We going to the park later.
(Rewritten Statement Here) We are going to the park later.
(Explanation of changes) The original statement is missing the auxiliary verb "are." The corrected sentence includes "are" to form the present continuous tense correctly.
</example3>

</examples>

فرض کنید قصد داریم جمله زیر را که توسط حسن روحانی بیان شده، به انگلیسی استاندارد تبدیل کنیم:

I would like to say to American people: I bring peace and friendship from Iranians to Americans.

به کمک پرامپت آخر، متوجه خواهیم شد که این جمله روان‌تر است:

I would like to tell the American people that I bring peace and friendship from the Iranians to the Americans.

توضیحات بیشتر

Explanation of Changes:

 1. “say to” vs. “tell”: In standard English, “tell” is often more appropriate when addressing a group of people directly. “Say to” can be used, but “tell” is more direct and natural in this context.
 2. “American people” vs. “the American people”: Adding “the” before “American people” makes the noun phrase more specific and correct.
 3. Colon (:) to That Clause: The colon is replaced with “that” to create a smoother, more fluid sentence structure.
 4. Adding “the”: “the Iranians” and “the Americans” make the groups being referred to more specific, improving clarity.

These changes enhance the sentence’s readability and ensure it adheres to standard English grammar and syntax rules.

تمرین

یک متن ساده بنویسید و آن را به chatGPT بدهید تا ایرادات آن را به شما بگوید و به شما کمک کند تا آن را بهتر کنید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. این متن رو بهم داد

  You’ve outlined some key aspects of what it takes to achieve success. Here are some suggestions to improve the text:

  ۱. Clarity: Ensure that each point is clearly expressed. For example, in the first point, consider rephrasing it for clarity: “Success demands hard work. Instead of relying on luck, believe in the power of hard work.”

   1. درست هست هیوا جان
    این بخشی از پاسخ بود، چون پاسخش خیلی طولانی بود، آپلود نمیشد بنابراین کوتاه تر کردم.
    دستاوردش خیلی خوب بود برام، هم اینکه تجربه اول بود با chatGPT و
    هم اینکه دیدم خیلی باز کرد اینو.
    ورودی خیلی مختصر بود و منظور خودش رو رسوندم بود.
    اما پاسخ chatGPT رو خوندم ، بسیار کامل و جامع توضیح داده بود

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]