...

انجام تمرین خواندن با ذره‌بین به کمک chatGPT

فرض کنید در ابتدای یادگیری زبان هستیم و قرار است اولین تمرین خواندن با ذره بین را با متن زیر انجام دهیم.

FIRST DAY OF SCHOOL

He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says “hi” to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins.

شاید این متن عمومی خوشایند من نباشد که زمان زیادی را صرف کار با آن بکنم. راه حل این است که آن را شخصی کنم. یعنی متن مرتبط شود به روز اول مدرسه من (به اسم Sam).

شخصی سازی متن

به کمک chatGPT این متن را بدون آنکه سخت‌تر یا طولانی‌تر کنیم، بازنویسی و شخصی‌سازی می‌کنیم.

Sam goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says “hi” to the girl next to him, Mary. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school at IranFluent.com begins.

چگونه چنین متنی را که درباره شخص من است از chatGPT دریافت کنیم؟ با چنین پرامپتی:


Below is a generic text about a random person. Please rewrite it using the provided words and sentences, but make it about me.

**Text:**

```
FIRST DAY OF SCHOOL

He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says “hi” to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins.
```

To personalize this text, please answer the following questions:

۱. What is your name or the name you would like to use in the story?
۲. What grade or level of education are you in?
۳. Are there any specific details about your school or classroom that you would like included?
۴. Do you have any friends or specific people you would like to mention in the story?
۵. Is there any particular emotion or feeling you would like to convey about your first day of school?

Once I provide these details, please rewrite the text to make it about me. Keep the text concise and maintain the same level of complexity.

متن پرامپت را بررسی کنید و بخش‌های مختلف آن را بررسی کنید. همانطور که می‌بینید، ما از chatGPT خواسته‌ایم که سوالاتی را درباره ما بپرسد و این متن را بر اساس آن بازنویسی کند.

ارزیابی جواب ما به این تمرین

فرض کنید ما این تمرین را انجام داده‌ایم و توضیحاتی را در مورد آن نوشته‌ایم. توضیحاتی مانند این چند مورد، که جوابهای واقعی برخی از اعضا دوره به این تمرین است.

می‌خواهیم از chatGPT درخواست کنیم که مانند یک معلم زبان، جواب من را ارزیابی کند:

I am an English learner, and my native language is Persian. I conducted an intensive reading exercise with the following text:

"He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says 'hi' to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins."

Below are my reflections and observations from the exercise:
{MY}
Please Act like my English teacher and evaluate my explanations and reflections above.

جواب خودمان را به جای {MY} و بین دو علامت مشخص می‌گذاریم. اگر توضیحات به انگلیسی باشند بهتر است اما توضیحات فارسی را هم می‌توانیم وارد کنیم.

خروجی پرامپت بالا

Your reflections and observations demonstrate a good understanding of the basic grammar and vocabulary in the given text. Here is an evaluation of your explanations and reflections:

Evaluation of Your Explanations and Reflections:

 1. General Observation:
 • You correctly noted that the text is written in the present simple tense, which is the most common tense used for routine actions and general truths.
 1. Verbs:
 • You identified the verbs correctly: goes, is, sits, looks, are, says, smiles, comes, closes, begins.
 • These verbs clearly show the actions happening in the present simple tense, with “goes,” “sits,” “looks,” “says,” “smiles,” “comes,” “closes,” and “begins” used for third-person singular subjects.
 1. Nouns:
 • You correctly listed the nouns: class, seat, girl, door, teacher, school, people.
 • These nouns are simple and represent common objects and people found in a classroom setting.
 1. Prepositions:
 • You identified the prepositions accurately: to, in, of.
 • These prepositions are used to show direction, location, and relationships between nouns.
 1. Articles:
 • You correctly noted the articles: a, an, the.
 • “A” and “an” are indefinite articles used for general items, while “the” is a definite article used for specific items.
 1. Subjects:
 • You correctly identified the subjects: he, she, the teacher.
 • These subjects are the doers of the actions in the sentences and are in the third person, both singular (he, she, the teacher) and plural (everyone).

Additional Comments:

 • Your observations on the use of the present simple tense and its application to third-person singular forms are accurate and demonstrate an understanding of this fundamental grammar rule.
 • Recognizing the simplicity of the language used in the text is important, as it helps beginners focus on the basic structure of sentences and common vocabulary.
 • Your categorization of words into verbs, nouns, prepositions, articles, and subjects shows a methodical approach to understanding the text.

Overall, your reflections indicate a solid grasp of English grammar at an A1 level. Keep practicing intensive reading with more texts to continue improving your language skills. Well done!

نکاتی که در جواب این پرامپت گفته شده، بسیار مفید و کاربردی هستند. برای مثال:

 • به این اشاره شده که درک مطلب و فهم کلی من از این داستان خوب بوده.
 • گفته شده که تشخیص من در مورد اشاره به فعلهای زمان حال ساده درست بوده
 • به این نکته اشاره شده که تشخیص سادگی متن که در توضیحات من آمده، یک نکته مثبت است.

در ادامه می‌توانیم از او بخواهیم که ضعفهای ما را هم لیست کند.

Based on this exercise, please list my weaknesses and provide suggestions for improvement.

برای مثال چنین ضعفهایی را ذکر کرده:

 • به کلماتی مانند everyone اشاره نکرده ام
 • ساختار جملات را نشکسته ام. برای نحوه انجام آن مثال هم زده است (Subject: He, Verb: goes, Prepositional Phrase: to class)

تحلیل ساختار جمله به شکل ویژوال

این جمله را در نظر بگیرید:

He says ‘hi’ to the girl next to him

ساختار این جمله به این شکل است:

زبان‌شناس‌ها (linguistics) به این نمودار، نمودار درختی برای ترسیم ساختار جمله ( و Dependency grammar) می‌گویند. چگونه چنین نموداری را برای جمله موردنظرمان ترسیم کنیم؟

ترسیم نمودار درختی یک جمله انگلیسی با chatGPT

ارزیابی تلفظ

ممکن است به عنوان بخشی از این تمرین، این متن را با صدای بلند تلفظ و ضبط کنیم. اما چگونه آن را ارزیابی کنیم؟

بهترین روش، دریافت بازخورد شخصی از یک فرد انگلیسی زبان یا یک معلم زبان با تجربه است که توجه کافی به تلفظ دقیق انگلیسی دارد.

یک روش دیگر این است که تلفظ ضبط شده خودمان را با تلفظ آمریکایی متن ضبط شده، مقایسه کنیم.

اگر تلفظ آمریکایی این متن را نداشتیم، می‌توانیم از دکمه بلندگوی خود chatGPT استفاده کنیم:

جزئیات این را در درس دیگری توضیح داده‌ایم:

تلفظ یک متن انگلیسی به کمک chatGPT و سرویسهای دیگر هوش مصنوعی

روش دیگر، کمک گرفتن از chatGPT است:

ارزیابی کیفیت تلفظ انگلیسی من به کمک ChatGPT

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]