Verbs – فعل‌ها

در زیر، رایج‌ترین افعال زبان انگلیسی را می‌توانیم ببینیم.

در واقع اینها، رایج‌ترین اعمالی هستند که غالب افراد (انگلیسی زبان) انجام می‌دهند: می‌نشینند، می‌خوابند و …

work
– کار کردن

play
– بازی کردن

walk
– راه رفتن

run
– دویدن

drive
– رانندگی کردن

fly
– پرواز کردن

swim
– شنا کردن

go
– رفتن

stop
– ایستادن

follow
– دنبال کردن

think
– فکر کردن

speak
/say
– حرف زدن/گفتن

eat
– خوردن

drink
– نوشیدن

kill
– کشتن

die
– مردن

smile
– لبخند زدن

laugh
– خندیدن

cry
– گریه کردن

buy
– خریدن

pay
– پرداخت کردن

sell
– فروختن

shoot
– شلیک کردن (تفنگ)

learn
– یاد گرفتن

jump
– پریدن

smell
– بو کردن

hear (a sound)
– شنیدن (یک صدا)

listen (music)
– (مثلاً به موزیک)گوش کردن

taste
– چشیدن

touch
– لمس کردن

see
– (مثلاً یک پرنده)دیدن

watch (TV)
– نگاه کردن (مثلاً تلویزیون)

kiss
– بوسیدن

burn
– سوختن و سوزاندن (مثلاً کاغذ)

melt
– ذوب شدن

dig
– حفر کردن

explode
– منفجر شدن

sit
– نشستن

stand
– ایستادن

love
– دوست داشتن

pass by
– رد شدن

cut
– بریدن

fight
– جنگیدن

lie down
– دراز کشیدن

dance
– رقصیدن

sleep
– خوابیدن

wake up
– بیدار شدن

sing
– آواز خواندن

count
– شمردن

marry
– ازدواج کردن

pray
– دعا کردن

win
– برنده شدن

lose
– باختن

mix
/stir
– ترکیب کردن/هم زدن

bend
– خم شدن

wash
– شستن

cook
– پختن

open
– باز کردن

close
– بستن

write
– نوشتن

call
– صدا زدن

turn
– چرخیدن

build
– ساختن

teach
– درس دادن

grow
– رشد کردن

draw
– نقاشی کشیدن

feed
– غذا دادن

catch
– گرفتن

throw
– پرت کردن

clean
– تمیز کردن

find
– پیدا کردن

fall
– افتادن

push
– هل دادن

pull
– کشیدن

carry
– حمل کردن

break
– شکستن

wear
– پوشیدن

hang
– آویزان کردن

shake
– لرزاندن

sign
– امضا زدن

beat
– زدن

lift
– بلند کردن

تمرین

بدون آنکه لیست بالا را دوباره نگاه کنید، سه کار مشخص را انجام دهید و معادل انگلیسی آن را تلفظ کنید. مثلاً راه بروید و بگویید walk یا به موضوعی فکر کنید و بگویید think

لیست کلماتی که این تمرین را برایشان انجام دادید، در زیر بنویسید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]