...

I’ve been studying International business there for four years

قانون گرامری: استفاده از حال کامل استمراری برای بیان یک رویداد ادامه‌دار منفرد توضیح: می‌توان از حال کامل استمراری برای صحبت در مورد یک فعالیت یا حالت منفرد که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، استفاده کرد. این ساختار اغلب با ‘for’ یا ‘since’ همراه است. مثال‌ها:

I have been playing my new game

قانون گرامری: استفاده از حال کامل استمراری برای بیان رویدادهای تکراری ادامه‌دار توضیح: می‌توان از حال کامل استمراری برای صحبت در مورد فعالیت‌های تکراری که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارند، استفاده کرد. مثال‌ها: “I’ve been watching TV a lot, especially the sports

What have you been doing?

قانون گرامری: استفاده از فرم سوالی توضیح: می‌توان از فرم سوالی برای پرسیدن سوالات با دامنه محدودی از افعال استفاده کرد. این فرم برای بیان حال کامل استمراری استفاده می‌شود. مثال‌ها: “Have you been thinking about it a lot?!” “What have you

Haven’t you seen it yet?”

قانون گرامری: استفاده از فرم سوالی منفی توضیح: می‌توان از فرم سوالی منفی برای سوال پرسیدن استفاده کرد. این فرم معمولاً برای نشان دادن تعجب یا انتظار به کار می‌رود. مثال‌ها: “Haven’t you seen it yet?” “Haven’t your parents given you their

Have you ever been to Gorgeousbi?

قانون گرامری: استفاده از حال کامل ساده با قیدها توضیح: می‌توان از حال کامل ساده با دامنه‌ای رو به افزایش از قیدها در موقعیت عادی وسط جمله استفاده کرد. این قیدها معمولاً بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرند. مثال‌ها: “This is a famous

I’ve just received your mail

قانون گرامری: استفاده از حال کامل ساده برای اشاره به گذشته نزدیک توضیح: می‌توان از حال کامل ساده برای اشاره به یک رویداد یا وضعیت تمام‌شده در گذشته نزدیک که دارای ارتباط با حال حاضر است، استفاده کرد. این ساختار اغلب با قید ‘just’ استفاده می‌شود. مثال‌ها:

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]