...

یادگیری ابتدایی موضوعات پیچیده با chatGPT

ما گفتیم که chatGPT یک مدل زبانی بزرگ (Large language models) یا LLM است. اما LLM چیست؟

اگر آن را سرچ کنیم، غالباً به مقالات طولانی و سختی مانند ویکیپیدیا می‌رسیم:

A large language model (LLM) is a computational model notable for its ability to achieve general-purpose language generation and other natural language processing tasks such as classification. Based on language models, LLMs acquire these abilities by learning statistical relationships from vast amounts of text during a computationally intensive self-supervised and semi-supervised training process

اما چرا به جای سرچ، از خود chatGPT نپرسیم که LLM چیست؟ تاکید می‌کنیم که در اینجا هدف ما این است که در چند دقیقه، یک فهم کلی از این مفهوم پیدا کنیم و به کار اصلی یعنی استفاده chatGPT بپردازیم.

یک پرامپت ساده و اولیه برای آشنایی با چنین موضوعاتی، این است:

Explain this for 5 years old: <<LLM>>

LLM را می‌توان اینگونه برای یک کودک ۵ ساله توضیح داد:

خروجی (کلیک کنید)

Okay! Imagine you have a toy that can talk and tell stories. A Large Language Model (LLM) is like a very smart talking toy.

It’s a computer program that can understand words and sentences and can talk to you like a person.

You can ask it questions, and it will try to give you good answers, or you can ask it to tell you a story, and it will make one up for you! It’s like having a super smart friend who knows a lot of things and loves to talk.

شاید بیش از حد ساده و انتزاعی توضیح داده شده است. با چنین پرامپتی، توضیح دقیقتری خواهیم گرفت:

Explain this for 4th grader: <<LLM>>

توضیحی که به یک دانش آموز کلاس چهارم داده می‌شود، دقیقتر است:

خروجی

Sure! Imagine a large language model like me, the LLM, as a super-smart robot that loves to read and learn about everything. Just like how you learn new things in school by reading books and talking to your teachers, I learn from reading a huge amount of information that people have written on the internet.

Think of me as a giant library with millions of books, where each book is a piece of information. When you ask me a question or talk to me, I look through all these books to find the best answer for you. I can understand different languages and topics, just like how you might learn math, science, or history in school.

So, the large language model is like your super helpful friend who knows a lot because they’ve read so many books and can explain things in a way that’s easy for you to understand.

استعاره

یک ابزار عالی برای فهمیدن موضوعات جدید و پیچیده، استفاده از استعاره و آنالوژی است. می‌توانیم از chatGPT بخواهیم که برای مفهوم موردنظر ما، استعاره بسازد.

Explain this for 5 grader: <<large language model (LLM)>>
Use analogies to simplify the concept and make it more relatable

خروجی

Sure! Imagine LLM stands for “Little Library Machine.”

Imagine you have a special machine in your neighborhood that looks like a small library but it’s actually magical because it can answer any question you have!

Just like how you might ask your teacher or parents for help with homework or a question you’re curious about, this machine can understand your questions and give you really smart answers. It knows a lot of things because it reads a ton of books and learns from them, just like how you learn from your school books!

So, when someone talks about LLM, they’re talking about this amazing machine that helps people by giving them answers and information, just like a helpful friend who knows a lot about everything!

مثال واقعی

دیدن مثالهای واقعی در ارتباط با این موضوعات، به فهم آنها کمک زیادی می‌کند.

Explain this for 5 grader: <<Large Language models>>
Use real-life examples to simplify the concept and make it more relatable

شکستن مفهوم به مفاهیم کوچکتر

Break down <<Large Language models>> into smaller, easier-to-understand parts

خروجی

Sure, here’s a breakdown of “Large Language Models” into simpler parts:

  1. Language: Refers to the way humans communicate through words, sentences, and meanings.
  2. Models: In this context, a model is a simplified representation of something complex. It’s like a blueprint or a map that helps us understand and predict things.
  3. Large: Indicates that these models are very big and complex. They contain a huge amount of data, rules, and patterns about language.
  4. Language Models: These are algorithms or programs designed to understand and generate human language. They learn from vast amounts of text to predict the next word in a sentence or generate coherent text based on a prompt.

So, “Large Language Models” are essentially very advanced computer programs that are trained on a massive amount of text data to understand, predict, and generate human-like language. They’re like super-smart language robots that can talk and write almost like humans!

اگر این را با دو بخش قبل ترکیب کنیم، توضیح بهتری به ما داده می‌شود:

Break down <<Large Language models>> into smaller, easier-to-understand parts. Use analogies and real-life examples to simplify the concept and make it more relatable

تمرین

به کمک آنچه در این درس آموختیم، در قالب یک کامنت بگویید که LLM چیست؟ برداشت خودتان را بنویسید. به جز LLM، یک مفهوم دیگر مانند نظریه نسبیت انشتین یا غنی سازی اورانیوم را با پرامپت‌هایی که یاد گرفتیم، بیاموزید و خلاصه آن را با ما به اشتراک بگذارید.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]