گرامر مبتدی-صفت ملکی

گفتیم ضمیر ضمیر، اشاره دارد به یک اسم. همچنین به سه دسته ضمیر مهم در زبان انگلیسی اشاره کردیم: ضمیر فاعلی (I)، مفعولی(me)، ملکی (mine).

به جز ضمیرهای ملکی، صفت ملکی هم داریم که مانند هر صفت دیگری، قبل از اسم می‌آید (نه به جای آن):

صفت ملکیmyyourhisheritsouryourtheir
ضمیر ملکیmineyourshishersitsoursyourstheirs

برای مثال، اگر بخواهیم بگوییم این گربه، گربه من است، می گوییم this cat is my cat. اما this cat is mine یعنی گربه مال من است.

چون my قبل از اسم cat آمده، یک صفت است اما mine به جای اسم آمده بنابراین یک ضمیر است.

در ادامه چند نمونه جمله می‌بینیم:

I like my house.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-44.jpg است

You like your house.

He likes his house.

She likes her house.

We like our house.

They like their house.

Hawaii (= it) is famous for its beaches.

We were doing our job.

Their house is being watched now.

We’ll use that to open its door.

Is this your idea,Papa?

تمرین

هشت جمله کوتاه و ساده بسازید که در آن از هشت صفت ملکی استفاده شده باشد. مانند

This is my book.
That is your toy.
This is his hat.
That is her cat.
This is its ball.
This is our house.
This is their car.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]