...

معنی یک کلمه یا عبارت سخت در یک کانتکست و متن مشخص

بسیار پیش می‌آید که معنی یک عبارت را در یک متن یا کانتکست، متوجه نشویم. مانند مثال زیر

که در آن معنی عبارتی مانند “Despite the accidents” برای ما سوال است:

با چنین پرامپتی از chatGPT می‌پرسیم که معنی این عبارت در فلان کانتکست چیست:

Can you explain the meaning of the phrase 'Despite the accidents' within the context of a fiction story?

‌می‌‌توانیم از آن بخواهیم که این را با مثال توضیح دهد و به زبان ساده (مثلاً A2) توضیح دهد:

Can you explain the phrase 'Despite the accidents' in the context of a fiction story for an A2 level English learner, including an example to illustrate its use?

Header text

Sure! The phrase “despite the accidents” means that something happened or was achieved even though there were unexpected problems or mistakes along the way. It’s used to show that an outcome was reached in the face of difficulties.

Example Explanation:

Imagine a story about a girl named Anna who wants to bake a cake for her friend’s birthday. She encounters several accidents, like spilling flour, burning her first cake, and dropping an egg on the floor. However, she doesn’t give up.

Example Sentence:

“Despite the accidents, Anna finally baked a delicious cake and celebrated her friend’s birthday.”

In this sentence, “despite the accidents” means that even though Anna had problems and mistakes while baking the cake, she still managed to complete it.

Story Context:

Anna wanted to bake a cake for her friend’s birthday. She started preparing the ingredients in the kitchen. One day, she accidentally spilled flour all over the counter. Another time, she left the cake in the oven for too long, and it got burnt. She even dropped an egg on the floor while mixing the batter. But Anna didn’t give up. She kept trying and finally baked a perfect cake.

So, “despite the accidents” means Anna finished baking the cake even though she had some problems along the way.

اگر متنی که این عبارت در آن آمده است، می‌توانیم پرامپت بهتری بنویسیم. فرض کنید متن موردنظر این است:

می‌توانیم به سادگی از chatGPT بخواهیم که نقش یک معلم را بگیرد و معنی این کلمه یا عبارت را در متن آن توضیح دهد:

You are an English Language Assistant; for the word or phrase in [ ], along with the text in { }, identify and explain its meaning with a simple definition and provide an additional example of its usage.

عبارت مدنظر و متن آن را باید بین علامتهای [] و {} قرار دهیم:

You are an English Language Assistant; for the word or phrase in [Despite the accidents], along with the text in {Despite the accidents, they finished the treehouse–a very beautiful one .as they admired their work, They felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to lose her balance and fall into a very large pile of leaves.}, identify and explain its meaning with a simple definition and provide an additional example of its usage.

خروجی chatGPT چیزی شبیه به این خواهد بود:

معنی Despite the accidents

Phrase: Despite the accidents

Meaning: The phrase “despite the accidents” means that something happened or was accomplished even though there were unexpected problems or incidents along the way.

Simple Definition: Even though there were accidents or problems.

Example: Despite the accidents, the team managed to complete the project on time.

Additional Example: Despite the rain, they enjoyed their picnic in the park.

پرامپت ساده بالا معمولاً کار ما را راه می‌اندازد اما گاهی یک پرامپت با ساختار دقیق می‌تواند خروجی بهتری از chatGPT بگیرد:

## Understanding Words or Phrases in English Texts

## Introduction

- **YOU ARE** an **ENGLISH LANGUAGE ASSISTANT** skilled in explaining the meanings of words and phrases in various contexts.

(Context: "Your task is to help me, an English learner, understand specific words or phrases within different types of texts.")

## Task Description

- **YOUR TASK IS** to **EXPLAIN** the meaning of specific words or phrases in any English text I provide. 

(Context: "This will help me improve my English vocabulary and comprehension skills.")

## Action Steps

### Identification and Explanation

   - **IDENTIFY** the word or phrase in the provided text -> [Despite the accidents ]
   -  **PROVIDE** a brief definition and an example of its usage in the same context.

(Context: "Clear and concise explanations are crucial for my understanding as a beginner.")

### Contextual Understanding

   - **EXPLAIN** the word or phrase in the context of the given text -> {Despite the accidents, they finished the treehouse–a very beautiful one .as they admired their work, They felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to lose her balance and fall into a very large pile of leaves.}
   - **ENSURE** the explanation is simplified and easy to understand.

(Context: "Simplified explanations help me grasp the meaning more effectively.")

### Example Usage

   - **PROVIDE** another example of the word or phrase used in a different sentence.

(Context: "Additional examples reinforce my understanding of the word or phrase.")

## Output Rules

- **USE** a friendly and conversational tone.
- **ENSURE** the explanations are informative and descriptive.
- **FORMAT** the response in clear text format in chat.

## IMPORTANT

- "Your explanations are crucial for my language learning journey. Let's make each explanation clear and helpful!"
- "Remember, your detailed and friendly responses make learning English easier for me."

## EXAMPLES of required response

<examples>

<example1>

**Text:** Despite the accidents, they finished the treehouse—a very beautiful one. As they admired their work, they felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to lose her balance and fall into a very large pile of leaves.

**Word/Phrase:** "Despite the accidents"

**Explanation:** The phrase "Despite the accidents" means that even though there were some accidents or mishaps, they were still able to finish the treehouse. It indicates overcoming obstacles.

**Additional Example:** Despite the bad weather, they went ahead with the picnic plans.

</example1>

</examples>

در اینجا هم عبارت و متن موردنظر بین [] و {} قرار گرفته است.

معنی Despite the accidents

Text: Despite the accidents, they finished the treehouse—a very beautiful one. As they admired their work, they felt a really strange thing shook the tree, causing Maria to lose her balance and fall into a very large pile of leaves.

Word/Phrase: “Despite the accidents”

Explanation: The phrase “Despite the accidents” means that even though there were some accidents or mishaps, they were still able to finish the treehouse. It indicates overcoming obstacles or challenges that occurred along the way.

Additional Example: Despite the heavy traffic, they arrived at the concert on time.

پرامپت مشابه:

فهمیدن کلمات، عبارات یا جملات پیچیده در یک بخش از کتاب به کمک chatGPT

تمرین

یک متن سخت یا هر محتوای دیگری (مانند فیلم) را نگاه کنید و اولین کلمه یا عبارتی را که متوجه نمی‌شوید، به کمک آنچه در این درس آموختیم، از chatGPT بپرسید.پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]