...

مشخص کردن تن (Tone) و سبک (style) خروجی موردنظر

این پرامپت ساده را در نظر بگیرید:

Write five sentences using the word ‘happy’.

خروجی این پرامپت، چیزی شبیه این خواهد بود:

خروجی

  1. The children were incredibly happy when they found out they were going to the amusement park.
  2. She felt happy and content after spending the day with her family.
  3. His happy demeanor brightened the room, making everyone feel more cheerful.
  4. I am happy with the progress I’ve made in my new exercise routine.
  5. The couple looked happy and in love as they danced at their wedding.

فرض کنید می‌خواهیم یک جمله در فضای رسمی به ما داده شود. یعنی تن و سبک آن Formal و رسمی باشد. مانند این جمله:

I am exceedingly happy to inform you that your application has been approved.

برای اینکار باید بگوییم که تن صدای رسمی مدنظر ماست:

Write five sentences using the word ‘happy’.  Use a casual tone of voice.

به تفاوت این جملات و سبک آنها توجه کنید تا بهتر این مسئله برای شما جا بیفتد:

Formal tone:
I am exceedingly happy to inform you that your application has been approved.

Casual tone:
I’m so happy it’s Friday; I can’t wait to relax this weekend!

Witty output:
I’m so happy, even my coffee smiled back at me this morning.

Show enthusiasm:
I’m beyond happy to announce that we’ve reached our goal—this is absolutely amazing!

Pessimistic tone:
I suppose I should be happy about the promotion, but it just means more work and stress.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]