...

فهمیدن اینفوگرافیک و محتواهای تصویری به کمک chatGPT

فرض کنید چنین تصویری را دیده‌ایم اما این سه مورد را نمی‌توانیم به صورت شفاف از هم تفکیک کنیم.

در بسیاری از سایتها و منابع زبان، چنین تصویرهایی وجود دارد. chatGPT می‌تواند تصاویری که به او می‌دهیم را برای ما توضیح دهد.

یا ممکن است هنگام مرور چنین فلش‌کارتی، چنین سوالی در مورد اسم دکمه زیر برایمان پیش بیاید:

می‌توانیم عکس را به او بدهیم و از او بخواهیم که آن را توضیح دهد:

همانطور که در درسهای دیگر یاد گرفته‌ایم، بهتر است با دادن role و کانتکست و توضیحات دیگر، پرامپت بهتری بنویسیم تا جواب بهتری دریافت کنیم.

## Task: Explain the Image

Explain this image to me. Act as an English teacher. I am a student at the B1 level.

خروجی

Sure, let’s break down the image step by step.

The image shows three different actions related to the verb “fall.” Each action has a different preposition that changes the meaning slightly.

 1. Fall over:
 • The picture shows a person next to a tree.
 • The yellow arrow indicates the person falling to the side.
 • “Fall over” is used when someone or something becomes unbalanced and tips to one side.
 • Example: “The strong wind caused the tree to fall over.”
 1. Fall off:
 • The picture shows a cup on a table.
 • The yellow arrow indicates the cup moving from the table to the ground.
 • “Fall off” is used when something drops from a higher position to a lower one, usually from the edge of something.
 • Example: “Be careful or the cup might fall off the table.”
 1. Fall down:
 • The picture shows a person standing at the top of a staircase.
 • The yellow arrow indicates the person moving down the stairs, likely in an uncontrolled way.
 • “Fall down” is used when someone or something falls to a lower level, often resulting in a drop to the ground.
 • Example: “She tripped and fell down the stairs.”

Summary

 • Fall over: Tip to the side (like a tree or person).
 • Fall off: Drop from a higher place (like a cup from a table).
 • Fall down: Move downwards, often uncontrollably (like falling down stairs).

These phrases help specify the direction and context of the fall, which is important in English to convey the right meaning. Do you have any questions or would you like more examples?

حتی اگر یک گیف مانند گیف کاراکتر خرس قهوه‌ای که fall off می‌کند را که در نوشته دیدن گیف و تصاویر متحرک برای فهمیدن معنی افعال استفاده کردیم به chatGPT بدهیم، به خوبی آن را توضیح می‌دهد:

توصیف گیف fall off

Explanation of the GIF

In this GIF, we see a cartoon character, Yogi Bear, standing on the edge of a cliff. Let’s break down what happens in this GIF:

 1. Character:
 • The character is Yogi Bear, a popular cartoon bear. He is standing confidently with his hands on his hips.
 1. Location:
 • Yogi Bear is standing on the edge of a cliff. The cliff is high above the ground.
 1. Action:
 • Yogi Bear doesn’t seem to realize he is on the edge of the cliff.
 • The ground under him breaks off, and he starts to fall.
 • He falls down from the cliff, indicating he is surprised and likely scared.

Vocabulary and Phrases

 1. Edge: The part of something that is furthest from the center. In this case, it’s the edge of the cliff.
 • Example: “Be careful near the edge of the pool.”
 1. Cliff: A steep, high rock face, especially at the edge of the sea.
 • Example: “We stood on the edge of the cliff and looked at the ocean.”
 1. Fall down: To move from a higher position to a lower position quickly, often by accident.
 • Example: “The book fell down from the shelf.”

Summary

Yogi Bear is standing on the edge of a cliff. He is unaware of the danger. Suddenly, the ground breaks, and he falls down from the cliff. This is an example of a humorous situation in cartoons where characters often find themselves in surprising or dangerous situations but usually end up being fine.

Do you have any questions or would you like more details about this GIF?

در یک نوشته دیگر، یاد گرفتیم که چگونه به کمک chatGPT معنی موضوعاتی که بلد نیستیم را از او بپرسیم:

کفی کفش، پرچین یا هر چیزی به انگلیسی چه می‌شود؟

به جای توضیح می‌توان تصویر آن را هم به chatGPT داد و از او خواست تا آن را برای ما توضیح دهد.

خواندن جواب chatGPT هم کلمه موردنظر ما را در بر دارد، هم تمرین خوبی است برای سر و کار داشتن با انگلیسی و خواندن چند جمله و دیدن کلمات متعدد مرتبط.

خروجی پرامپت بالا

The part of the shoes highlighted in the image by the blue rectangular box is called the “toe” or “toe box.”

برای این قابلیت chatGPT (یعنی بررسی عکس)، صدها کاربرد می‌توان متصور بود. برای مثال ممکن است در حال دیدن سریال فرندز باشید یا یک درس زبان را دارید مطالعه می‌کنید. برایتان این سوال پیش می‌آید که معنی حرکت زیر چیست:

این برگه امتحانی را در نظر بگیرید:

می‌توانیم از chatGPT به عنوان یک OCR استفاده کنیم یعنی متن آن را استخراج کنیم.

با کلیک روی دکمه بلندگو، متن آن هم برای ما تلفظ خواهد شد.

یک قدم جلوتر برویم: می‌توانیم از chatGPT بخواهیم این سوال امتحان زبان یا سوالات آزمون آیلتس را برای ما انجام دهد:

حل سوال امتحان زبان توسط chatGPT

Certainly! Here is the correction and justification for four of the sentences provided:

Sentence (a)

Original: I hope you are determined to seriously improve.

Correction: I hope you are determined to improve seriously.

Justification: The adverb “seriously” should not split the infinitive “to improve.” Splitting infinitives is generally discouraged in formal English.

Sentence (c)

Original: I admit that I was willing to have made peace with you.

Correction: I admit that I was willing to make peace with you.

Justification: The phrase “to have made” is unnecessarily complex and awkward. The simple past infinitive “to make” is clearer and more concise.

Sentence (d)

Original: The statement was incorrect, as any one familiar with the spot, and who was acquainted with the facts, will admit.

Correction: The statement was incorrect, as anyone familiar with the spot and acquainted with the facts will admit.

Justification: The word “anyone” should be one word, and the phrase “and who was” is redundant and can be removed for clarity and conciseness.

Sentence (f)

Original: The lyrical gifts of Shakespeare are woven into the actual language of the characters.

Correction: This sentence is correct as it stands.

Justification: The sentence is grammatically correct and clear. It effectively conveys that Shakespeare’s lyrical gifts are integrated into the dialogue of his characters.

Summary

 • (a) Corrected the split infinitive.
 • (c) Simplified the verb phrase.
 • (d) Corrected redundancy and merged the word “anyone.”
 • (f) No correction needed as it is already correct.

حتی می‌توانیم به او بگوییم که “فرض کن تو معلم زبان من هستی و من این آزمون را اشتباه انجام داده‌ام. اشتباهم و روش حل آن را به من به صورت گام به گام یاد بده”

ممکن است در یک کشور انگلیسی زبان باشیم و به کمک این روش، اسناد حقوقی و قبض‌هایی که دریافت می‌کنیم را بررسی کنیم.

Analyze the uploaded image containing a restaurant bill and extract all the text present in the image. Then, convert the extracted text into a well-formatted CSV file, including relevant details such as item name, quantity, price, and total amount. Ensure that the CSV file is organized with appropriate headers and separators for easy data manipulation.

در درس دیگری، نحوه دریافت خروجی در قالب چنین جدولی یا نمودار و ساختارهای دیگر یاد می‌گیریم:

مشخص کردن خروجی موردنظر ما برای chatGPT

تمرین

شما یک تصویر یا اینفوگرافیک را که فهمیدن آن برای شما سخت اما مفید است، به chatGPT بدهید و بنویسید که چقدر و چگونه اینکار به فهمیدن آن کمک کرد؟

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. explain this image.

  ChatGPT

  This image is an infographic that illustrates different degrees of coffee roasting, shown on a single coffee bean. Each section of the bean is labeled to indicate a specific roasting level. Here’s a breakdown of the roasting degrees from lightest to darkest:

  Cinnamon Roast: This is one of the lightest roasts. It preserves most of the coffee bean’s original flavors and has a light brown color.

  New England Roast: Slightly darker than cinnamon roast, it still maintains a light roast profile with a bit more developed flavors.

  American Roast: This is a medium roast, which is common in the United States. It balances acidity and body, providing a more developed flavor than the lighter roasts.

  City Roast: Another medium roast, city roast is slightly darker than the American roast and offers a good balance between acidity and body.

  Full City Roast: This roast is darker than city roast, with richer and deeper flavors, often showing the beginning of caramelization.

  Vienna Roast: A dark roast that has more pronounced caramel flavors and reduced acidity, often bringing out a slight bitterness.

  French Roast: This is a very dark roast, with strong caramelization, pronounced bitterness, and a smoky flavor profile.

  Spanish Roast: The darkest roast in this infographic, Spanish roast is almost black, with very pronounced bitter and smoky flavors, and a shiny, oily surface on the beans.

  Each roasting degree affects the flavor profile, aroma, and acidity of the coffee, catering to different preferences.

ثبت گزارش
 
[contact-form-7 id="56866" title="فرم تماس 1"]